Jura

Information på denne web-site stilles til rådighed uden nogen form for garanti. Informationer gengivet på denne web-site er kun tænkt som generel information.

Informationerne på web-siten er forsøgt gengivet så præcist og opdateret som muligt, men PEO-TECH A/S giver ingen garantier om nøjagtighed, rækkefølge, rettidighed eller fuldstændighed af web-sitens indhold.

PEO-TECH A/S fra lægger sig ethvert ansvar for og forbindelse til web-sites, til hvilke dette web-site er forbundet.

PEO-TECH A/S er ikke ansvarlig for direkte, tilfældige, betydelige, indirekte eller forbundne skader opstået ved adgang til eller brug af indhold fra dette web-site inklusiv virus, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med nærværende klausul og som ikke kan løses i mindelighed skal afgøres efter dansk ret.